Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych przy ulicy Wiejskiej”
2019-02-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania części parteru sklepu z uwagi na zmianę funkcji sklepu ze spożywczego na sklep ogólnobudowlany, zmiana sposobu użytkowania istniejącego placu utwardzonego i parkingu z drogami dojazdowymi na plac ekspozycyjny i budowa rampy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi dla wyżej wymienionego zakresu”
zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich, dz. nr 65/16; 65/8; 65/2; 65/1; 65/24 k.m. 107 w Dąbrowie Górniczej obręb Dąbrowa Górnicza
2019-02-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41 (dz. nr 5244 i 5285/13 k.m. 6)
2019-02-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

„Budowa urządzeń budowlanych (szafka licznikowa oraz szafa zasilająco – sterująca zabudowana w betonowej obudowie ochronnej) wraz z przebudową wewnętrznych sieci elektroenergetycznych nN w obrębie przepompowni ścieków P-3 Błędów,
przy ul. Żołnierskiej”

Lokalizacja: dz. ozn. nr ewid. gr.: 1466/1 k.m. 10
przy ulicy Żołnierskiej w Dąbrowie Górniczej obręb Błędów
2019-02-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

BUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (SZAFA LICZNIKOWA ORAZ SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZABUDOWANA W BETONOWEJ OBUDOWIE OCHRONNEJ) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN W OBRĘBIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-1 BŁĘDÓW, PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”
lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, działka oznaczona nr. ewid. 1466/1 k.m. 10
położona przy ul. Żołnierskiej, obręb Błędów
2019-02-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

„Budowa urządzeń budowlanych (szafa licznikowa oraz szafa zasilająco-sterująca zabudowana w betonowej obudowie ochronnej) wraz z przebudową wewnętrznych sieci elektroenergetycznych nN w obrębie przepompowni ścieków P-2 Błędów,
przy ul. Żołnierskiej w Dąbrowie Górniczej”
zlokalizowanego na działkach ozn. nr. ewid. gr.: 1633/20 oraz 1633/23 k.m. 12
przy ulicy Żołnierskiej w Dąbrowie Górniczej obręb Błędów
2019-02-13
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w spr. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 14
w Strzemieszycach”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Składowa 13, dz. nr 2204/6, 2202/1, 2204/2 obręb Strzemieszyce Małe
2019-02-12
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Punkt zbierania złomu”, przewidzianego do realizacji w: Dąbrowie Górniczej , dz. nr: 2/19 km. 52; obręb: 0003 Dąbrowa Górnicza
2019-02-07
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dot. Postanowienia znak WER.6220.42.2018.OL z dnia 31.01.2019, którym nie nałożono na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia „Modernizacja systemu wentylacji technologicznej linii do produkcji szkła lakierowanego, w tym, luster ”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Szklanych Domów 1; dz. nr 4179/5 . Jednocześnie zawiadomiono o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2019-02-04
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. – o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018.08.02, poz. 1474), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), podaję do publicznej wiadomości, iż zostało wszczęte z wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Siewierskiej, ulicy Malinowe Górki, ulicy Konopnickiej, ulicy Olszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ulicy Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III.”

W tutejszym Urzędzie - Wydział Urbanistyki i Architektury Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pok. nr 217, (pon.-śr. w godz. 7.30÷15.30, czwartek w godz. 7.30÷18.00, piątek w godz. 7.30÷13.00) można zapoznać się z projektem zamierzenia inwestycyjnego wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi w terminie do 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Działki objęte inwestycją
Lokalizacja: Obręb ewidencyjny: dz. nr ewid. gr.:
Dąbrowa Górnicza 48/1, 48/2, 49/6, 49/21, 68 k.m. 6
Dąbrowa Górnicza 46, 47/2, 49/2, 50/2, 51, 48/2, 57, 58/2, 59/2, 59/1, 60/1, 60/3, 61/1, 62/1, 63/1, 66/1, 67/1, 68/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/2, 85/4, 74/1, 47/1, 52 k.m. 11
Dąbrowa Górnicza 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26/2, 26/4, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/4, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 40/3, 40/5, 40/6, 41/1, 41/2, 42/1, 46, 47/1, 47/5, 49/4, 50/4, 51/4, 52/4, 53/4, 54/4, 55/4, 56/4, 57/4, 58/4, 59/4, 88/2, 93/23, 93/24, 98, 133, 134/2, 134/6, 134/7, 124/6, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 38/2, 39/3, 39/5, 40/4, 93/1, 124/5, 127/1, 67/4, 93/6, 94, 125, 127/2, 26/3, 26/1, 25/1,1/2, 2/2, 3/2, 4/2 k.m. 12
Dąbrowa Górnicza 18/6 k.m. 45
Dąbrowa Górnicza 97, 92/1, 93, 65/1, 65/2, 65/3 k.m. 42

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 37025801 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony