Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Polityka mieszkaniowa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-03
Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
Polityka mieszkaniowa

W ramach opracowania Polityki mieszkaniowej gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027 wykonano diagnozę stanu mieszkalnictwa, jak również analizę potencjału rozwoju sektora mieszkaniowego w Dąbrowie Górniczej. Pozwoliło to na stworzenie przemyślanego i uporządkowanego zestawu priorytetów, celów i przedsięwzięć w zakresie polityki mieszkaniowej w horyzoncie 2018-2027. Pozwoli to również w kolejnych latach zoptymalizować działania gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie prowadzenia efektywnej polityki mieszkaniowej, zarówno w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego gminy, jak i tworzenia warunków do rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego. Przedmiotowy dokument jest zestawem działań, których implementacja pozwoli znacząco polepszyć warunki mieszkaniowe wielu gospodarstw domowych. Wdrożenie wskazanych przedsięwzięć rozwiąże problemy mieszkaniowe w tych obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie pozwalają na realizację potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niższej sile nabywczej, stwarzając mieszkańcom dostęp do wszechstronnej oferty mieszkaniowej.

Jednym z priorytetów Polityki mieszkaniowej jest realizacja Programu "Dąbrowa Górnicza wolna od azbestu"
Program zakłada realizację następujących zadań:
1. Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;
2. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej;
3. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest;
4. Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest;
5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej i innych będących własnością miasta;
6. Oczyszczenie terenów miejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych;
7. Eliminację możliwości powstawania "dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest;
8. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu;
9. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu;
10. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

Odpowiedzialny za realizację przedmiotowych zadań:
Wydział Ekologii i Rolnictwa
tel. (32) 295 67 18
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, gdzie znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta oraz Program usuwania azbestu na lata 2010-2032
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5918&ident=106684


Utworzono Biuro zamian lokali

Problemem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Dąbrowa Górnicza jest niedopasowanie najemców do zajmowanych lokali. Sytuacja ta wynika ze zmian zachodzących w gospodarstwie domowym danego najemcy (liczba osób, wiek, siła nabywcza) w trakcie trwania umowy najmu. Dlatego też gmina Dąbrowa Górnicza zintensyfikuje proces zamian lokali, co polepszy dopasowanie najemców do zajmowanych lokali, zaspokoi potrzeby osób oczekujących na zamianę lokalu z urzędu, przyczyni się do zmniejszenia zaległości za lokale, zwiększy odsetek najemców korzystających z podmiotowych form wsparcia w ramach polityki czynszowej. Duża część lokali jest przeludniona, a w innych lokalach na dużej powierzchni najmu zamieszkuje gospodarstwo domowe mniej liczne. W obecnie obowiązujących przepisach prawa, właściciel zasobu nie może zmusić najemcy do zamiany lokalu. Jednakże według zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która będzie obowiązywać od przyszłego roku, dzięki dodaniu do ustawy do Art. 21 ustępu 4a diametralnie zmieni się sytuacja w tym zakresie. W przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekroczy ustalenia zawarte w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gmina będzie mogła wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego przedstawienia pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Gmina może określić w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy termin wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy. Koszty przeprowadzki do zaoferowanego lokalu pokrywa gmina. Takie zmiany pozwolą gminie Dąbrowa Górnicza rozpocząć proces zamian lokali w obrębie zasobu, który wcześniej nie był możliwy. Do tego celu stworzone zostało Biuro Zamian Lokali działające przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamian lokali, jak również dane kontaktowe do Zespołu ds. Zamian lokali,

tel. (32) 260 86 23.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza

http://mzbm.com.pl//index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=49

Dąbrowski Bank Ziemi

Na stronie internetowej miasta pod poniższym linkiem znajduje się tzw. "Dąbrowski Bank Ziemi", gdzie można znaleźć informacje na temat ofert inwestycyjnych oraz działek na sprzedaż. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana przez administratora strony.
Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszeń udziela Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Interesantów tut. Urzędu Miejskiego ul. Graniczna 21, tel. (32) 29 56 990,
https://www.dabrowa-gornicza.pl/dla-biznesu/


Monitoring rynku mieszkaniowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

1. Średnia cena transakcji gruntów w IV kwartale 2018 r., które mogą zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z podziałem na dzielnice:
Cała Dąbrowa ogółem: 189,05 zł/m2
Obręb D.G. 289,54 zł/m2
Strzemieszyce Wlk. 57,58 zł/m2
Strzemieszyce Małe 123,97 zł/m2
Ząbkowice 255,03 zł/m2
Ratanice 43,12 zł/m2
Ujejsce 116,45 zł/m2
Trzebiesławice 24,05 zł/m2
Błędów 31,37 zł/m2
Okradzionów 20,76 zł/m2
Bugaj 34,83 zł/m2
Marianki 105,52 zł/m2
Sikorka 247,10 zł/m2
2. Liczba transakcji gruntami w IV kwartale 2018 r., które mogą zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną:
IV kwartał 2018 - 74 transakcje.Dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Dane za 2017 rok

1. Średnia cena 1 m2 lokali mieszkalnych:
Rynek pierwotny: 4400 zł/m2,
Rynek wtórny: 2528 zł/m2.
2. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych:
Ogółem: 370,
Rynek pierwotny: 56,
Rynek wtórny: 314.
3. Wartość sprzedanych lokali mieszkalnych:
Ogółem: 56.232.213,00 zł.
Rynek pierwotny: 14.579.364,00 zł. Średnia cena sprzedaży 1 lokalu: 260.345,79 zł.
Rynek wtórny: 41.652.849,00 zł. Średnia cena sprzedaży 1 lokalu: 132.652,39 zł.
4. Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych:
Ogółem: 20.086,9 m2.
5. Średnia cena sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego:
151.978,95 zł.
6. Średnia cena za 1 m2 sprzedaży lokalu mieszkalnego:
2.847 zł/m2.
7.      Średnia stawka czynszu 1m2 lokali mieszkalnych na rynku wtórnym:
9,68 zł/m2 (w czynsz wliczone zaliczki na c.o. i wodę).
8. Wydane pozwolenia na budowę:
Ogółem: 231,
Pozwolenia wydane na budowę budynku jednorodzinnego: 208.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 marca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 37599112 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony