Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Adres
ul. Adamieckiego 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 51 62 
e-mail
strona www
Dyrektor
Renata Witas-Osuszek pełni funkcję dyrektora od 2011 roku.
Przed objęciem funkcji dyrektora, od 2000 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.
Skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach pracy.
Zastępca dyrektora
Dorota Dziurdzia pełni funkcję wicedyrektora od 2013 roku.
Wcześniej pełniła funkcję wicedyrektora oraz kierownika zajęć sportowo- rekreacyjno- turystycznych.
Skargi i wnioski przyjmuje  codziennie w godzinach pracy.

Jolanta Górnik  pełni funkcję wicedyrektora od 01.09.2017 roku. Skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach pracy.
 
Szkoła położona jest w centrum Dąbrowy Górniczej,
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Hallera oraz osiedli mieszkaniowych. Swoją działalność rozpoczęła w 1978 roku.

OPIS:
Podstawowym aktem prawnym, określającym organizację i zasady funkcjonowania szkoły jest Statut. Uzupełnienie jego stanowi Regulamin Pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
W budynku szkolnym znajduje się 20 sal lekcyjnych, salka do zajęć indywidualnych, 2 sale zajęć w grupach, pracownia komputerowa, pracownia multimedialna, pracownia logopedyczna, świetlica (posiadająca dwa pomieszczenia do zajęć dla uczniów), biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, basen, sala gimnastyki korekcyjnej, harcówka, kuchnia, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, szatnia oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
Aktualnie do szkoły uczęszcza 494 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach, w tym w 5 oddziałach integracyjnych. W szkole zatrudnionych jest 62 nauczycieli w tym:  42 dyplomowanych, 10 mianowanych, 4 kontraktowych i 6 stażystów oraz 24 pracowników administracji i obsługi.

KLASY INTEGRACYJNE:
Szkoła corocznie prowadzi nabór uczniów do klas integracyjnych. Uczą się w nich wspólnie uczniowie zdrowi i posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie, na każdej lekcji pracuje dwóch nauczycieli (nauczyciel uczący przedmiotu i nauczyciel wspomagający). Dla uczniów posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET). W klasach tych ilość uczniów wynosi maksymalnie 20.    

OFERTA DYDAKTYCZNA:
Języki obce:
- język angielski - od klasy I
- język niemiecki - jako drugi od klasy VII.
Informatyzacja:
W szkole znajduje się:
- pracownia komputerowa wyposażona w 24 stanowiska uczniowskie,
- pracownia multimedialna przy bibliotece szkolnej, wyposażona w 6 stanowisk, gdzie uczniowie maja dostęp do Internetu,
- stanowiska komputerowe w świetlicy szkolnej,
- sala lekcyjna z tablicą interaktywną,  
- 11 sal z projektorami multimedialnymi.
Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- kółka zainteresowań,
- zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb uczniów posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz innych uczniów wymagających korzystania z tego rodzaju zajęć,
- gimnastyka korekcyjna prowadzona dla dzieci z wadami postawy zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej lub uczęszczających do szkół w Dąbrowie Górniczej, prowadzone na basenie i sali gimnastyki korekcyjnej. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej jest skierowanie wydane przez lekarza specjalistę oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania lub zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły w Dąbrowie Górniczej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pedagog szkolny - Teresa Olszewska
Psycholog - Alicja Liebich
Pomoc psychologiczno pedagogiczna obejmuje: rozpoznawanie indywidualnych potrzeby uczniów, analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły, organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Świetlica szkolna i stołówka
Świetlica szkolna prowadzi opiekę i zajęcia z uczniami codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.

Obiady wydawane są na przerwach o godzinie: 11.30, 12.30, 13.30.

Funkcję kierownika świetlicy od 2012 roku sprawuje Marta Sierpińska.  
Skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach pracy.
Opieka medyczna
Opiekę medyczną w szkole sprawuje Starsza pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania Małgorzata Śmietana w godzinach:
- poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30,
- wtorek w godzinach od 10.50 do 15.05,
- środa w godzinach od 11.30 do 15.05,
- czwartek w godzinach od 7.30 do 09.30,
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.10.
Biblioteka szkolna
Obejmuje księgozbiór w ilości ok. 6488 woluminów w odrębnym pomieszczeniu, czytelnię oraz sale multimedialną wyposażoną w 6 stanowisk z dostępem do sieci internetowej.
Nauczyciele biblioteki: Małgorzata Szewczyk, Lidia Chrzanowska
Obiekty sportowe
Sala gimnastyczna o powierzchni 520m2, basen pełnowymiarowy, sala gimnastyki korekcyjnej.  
Przy szkole znajduje się boisko wielofunkcyjne, kompleks boisk "ORLIK" składający się z boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną, boiska do koszykówki i siatkówki oraz skoczni w dal.
Funkcję kierownika zajęć sportowo -rekreacyjno -turystycznych od 2013r. pełni Małgorzata Polak.  
Skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach pracy.
Sekretariat szkoły
Sekretariat czynny jest codziennie w dni robocze,  
w godzinach: 7.30 do 15.30.
Uczniowie załatwiają sprawy w czasie długich przerw: 11.30- 11.45, 12.30- 12.45.  
Sekretarz szkoły - Katarzyna Chruścik,
Referent ds. uczniowskich - Lidia Kurowska.
Skargi i wnioski sekretariat przyjmuje codziennie w godzinach pracy.

Dokumenty niezbędne w sprawach:
1. Zapisanie dziecka do szkoły do klasy pierwszej.  
Dokument potwierdzający tożsamość; dokument potwierdzający dane osobowe dziecka, druk zgłoszenia przyjęcia dziecka dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły). Informacji na temat obwodu udziela sekretariat.  
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.
2. Zapisanie dziecka do szkoły z klas II-VII, od 1.09.2018r. II-VIII  
Dokument potwierdzający tożsamość; dokument potwierdzający dane osobowe dziecka, druk przekazania ucznia z poprzedniej szkoły.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.
3. Przeniesienia ucznia do innej szkoły.
Dokument potwierdzający tożsamość.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.
4. Wydawanie legitymacji szkolnych.
Zdjęcie, dane osobiste ucznia.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.
5. Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Wniosek o wydanie duplikatu, zdjęcie, potwierdzenie dokonania opłaty.  
Opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej.
6. Wydawanie zaświadczeń.
Dokument potwierdzający tożsamość, cel wydania zaświadczenia.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.
7. Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
Dokument potwierdzający tożsamość, podanie do dyrektora szkoły.
Opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
W szkole prowadzony jest rejestr dzieci z obwodu naszej szkoły (księga dzieci) i rejestr uczniów uczęszczających do szkoły (księga uczniów).
Szkoła posiada własną składnicę akt, w której gromadzona jest dokumentacja:
- przebiegu nauczania obejmująca arkusze ocen oraz dzienniki zajęć lekcyjnych uczniów uczęszczających do naszej szkoły od 1978 roku,
- teczki akt osobowych byłych pracowników wraz z dokumentacją finansową od 1980 roku oraz częściowo z 1979 roku (archiwum niekompletne).  
W składnicy akt szkoła przechowuje również, przekazane ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 6 w Dąbrowie Górniczej:
- arkusze ocen od 1927 - 2000 roku,  
- dzienniki lekcyjne - rok szk. 1987/88, 1988/89, od 1993/94 do 1999/2000,    
- teczki akt osobowych byłych pracowników wraz z dokumentacją finansową od 1980 roku do sierpnia 2000 roku (archiwum niekompletne).
Finanse i informacje dodatkowe
Administracja i gospodarka szkoły:

Za finanse i budżet placówki odpowiedzialny jest główny księgowy Beata Strzałka sprawująca funkcję od 2011 roku.  

Referentem ds. finansowo-księgowych jest Lidia Kurowska.
Za gospodarkę finansowo- materiałową, sprawy kadrowe, wynagrodzenia, zamówienia publiczne oraz organizację pracy pracowników obsługi odpowiedzialny jest kierownik gospodarczo- administracyjny szkoły Anna Pasamonik, sprawująca swoją funkcję od 1994 roku.    

Budżet:
Z poniesionych wydatków jednostka składa do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego sprawozdania oraz bilans zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie: bilans, RB-27-S, RB-28-S, RB-34-S,
RB-50, RB-Z, RB-N.  
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 13 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38518000 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony