Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Opis
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.) Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.Urz.Woj.Śl.2016 poz. 1812) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.).

Miejsce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
stanowisko nr 17 w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (032) 295 69 36  295 68 17   295 68 21  295 68 19
fax: (032) 262 50 32
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty
- dokument tożsamości wnioskodawcy,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody,
- aneks czynszowy lokalu, w którym mieszka wnioskodawca.
Załączniki
Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej
www.dabrowa-gornicza.pl BIP Sposoby załatwiania spraw:
- załącznik nr 2: podanie,
- załącznik nr 3: wniosek o wynajem lokalu,
- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach.
Opłaty
Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy.
Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.


Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 7m2 powierzchni pokoi lub w lokalu niespełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi, a wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do zajmowania lokalu lub budynku mieszkalnego. Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o wynajem lokalu mieszkalnego udokumentuje, że w lokalu lub budynku, do którego posiada tytuł prawy nie jest możliwe zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych może w tym przypadku czynić starania o poprawę warunków zamieszkiwania.

Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane osobom, których średni miesięczny dochód w okresie 6 m-cy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 150% najniższej emerytury na członka rodziny ubiegającej się o wynajem i 180% w przypadku osoby samotnej.

Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, których średni miesięczny dochód w okresie 6 m-cy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 75% najniższej emerytury na członka rodziny ubiegającej się o wynajem i 125% w przypadku osoby samotnej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:
1. zamieszkują w budynkach, których organ nadzoru budowlanego stwierdził konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz straciły mieszkania wskutek klęski żywiołowej,
2. utraciły tytuł prawny do lokalu socjalnego w związku z przekroczeniem dochodu, który kwalifikuje do lokalu mieszkalnego,
3. opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze w związku z uzyskaniem pełnoletności, jeśli ich ostatnim miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej była Dąbrowa Górnicza.
4. pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej bądź społecznej, w szczególności z powodu niepełnosprawności lub ciężkiej i przewlekłej choroby wnioskodawcy jak również członka jego gospodarstwa domowego lub z powodu występowania przemocy bądź innej patologii w rodzinie.

UWAGA!
W załączniku nr 3, gdzie potwierdza się aktualny pobyt, stały, przez pobyt stały należy rozumieć aktualne zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest we wskazanym powyżej opisie.

Osoba odpowiedzialnaMarcin Górski
Data utworzenia24 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia24 września 2003

    Data ost. zmiany: 16 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 36350836 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony