Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opis
Podstawa prawna: Art. 7 ust.1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 i 8a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012, poz. 299) Rozdział 1 załącznika do uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012 r.), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016, poz.1827 z późn. zm.), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922).

Miejsce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
pok.314   III piętro
Informacja
Tel: (32) 295 68 47
fax: (32) 295 96 42
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien zawierać:
a.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej /NIP/,
b. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d. informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca składający wniosek musi spełniać warunki określone w rozdziale 1 załącznika do Uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 września 2012r w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012r).

ponadto do wniosku należy załączyć:
a. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla poszczególnych wspólników spółek cywilnych oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych,
b. potwierdzenie pisemne dotyczące gotowości odbioru odpadów komunalnych przez  stacje zlewne -  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
c. kserokopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznego sprzętu,
d. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (nie starsze niż 1 miesiąc),
e. dokument potwierdzający tytuł prawny do siedziby bazy transportowo-technicznej
f. dokument potwierdzający dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania oraz utrzymania w czystości pojazdów (mycie) zgodnie z obowiązującymi przepisami lub inny sposób świadczenia w/w usług,
g. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.
Załączniki
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Opłaty
Za zezwolenie - 107,00zł.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto GETIN BANK S.A. o/Będzin
Numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Decyzja do odbioru w Urzędzie Miejskim Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, III piętro, pokój nr 314.
Tryb odwoławczy
Przysługuje. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie  nie krótszym niż 14dni. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 992), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest we wskazanym powyżej opisie.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Osoba odpowiedzialnaPiotr Jędrusik
Data utworzenia8 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 września 2003

    Data ost. zmiany: 16 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 36351142 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony