Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
stypendia Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów - mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Opis
1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), Uchwała nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (tekst jednolity Uchwała nr XXIV/486/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej), Uchwała Nr XXXVIII/785/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Miejsce
Wydział Oświaty
pok. 210, poziom II
Informacja
Tel: (32) 295 96 44
fax: (32) 295 69 48
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek - 7:30 - 15:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek -  7:30 - 18:00,
piątek - 7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty
a) Wniosek wg załącznika nr 1 dla  uczniów,
Do wniosku  o przyznanie stypendium należy dołączyć:
- poświadczone  przez  dyrektora  szkoły zaświadczenie o średniej ocen za miniony  rok szkolny,
- uwierzytelnione przez szkołę (instytucję zgłaszającą, placówkę kulturalną lub sportową) kserokopie  dokumentów  potwierdzających osiągnięcia w  minionym roku szkolnym. Dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak również nieaktualne (z lat wcześniejszych) nie będą brane pod uwagę,
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na I semestr studiów, o których mowa w pkt. II ppkt 1 Warunków i zasad zgłaszania studentów - kandydatów do  stypendium - w przypadku absolwentów szkół kończących się  maturą,
- w przypadku uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych kończących się maturą poza Dąbrową Górniczą zaświadczenie potwierdzające nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej.


b) Wniosek wg załącznika nr 2 dla studentów,
Do wniosku o przyznanie  stypendium należy dołączyć:
- zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o:
średniej ocen za miniony rok akademicki,
stacjonarnym trybie studiów,
stosowanej przez uczelnię skali ocen,
- uwierzytelnione przez uczelnię (instytucję zgłaszającą, placówkę kulturalną lub sportową) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w minionym roku akademickim. Dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak również nieaktualne (z ubiegłych lat) nie będą brane pod uwagę,
- w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na I semestr studiów drugiego stopnia.
Załączniki
1) wniosek dla uczniów - załącznik nr 1
2) wniosek dla studentów - załącznik nr 2

Istnieje możliwość pobrania wniosków na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
Opłaty
Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy
1.Zgłoszenia kandydatów do stypendium dokonywane są na wnioskach dostępnych na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu  Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wg załącznika nr 1 lub załącznika nr 2.
2.Wnioski kandydatów do stypendium w przypadku uczniów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 w terminie od 25 czerwca do 15 sierpnia każdego roku (decyduje data dostarczenia wniosku do Biura Obsługi Interesantów).
3.Wnioski zgłoszone po terminie wymienionym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.
4.Wnioski kandydatów do stypendium w przypadku studentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 w terminie od 1 lipca do 15 września każdego roku (decyduje data dostarczenia wniosku do Biura Obsługi Interesantów).
5.Wnioski zgłoszone po terminie wymienionym w pkt 4 nie będą rozpatrywane.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi:
Zasady i tryb przyznawania stypendium:

1. Stypendium przyznaje się:
a) uczniom - na jeden rok szkolny - wypłacane przez okres dziesięciu miesięcy, tj. od września  do czerwca danego roku szkolnego,
b) studentom - na jeden rok akademicki - wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.
2. Stypendium dla uczniów wypłacane jest w maksymalnej wysokości 200,00 zł
miesięcznie.
3. Stypendium dla studentów wypłacane jest w maksymalnej wysokości 250,00 zł miesięcznie.
4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
5. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w następnych latach.
6. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Stypendialną następuje do 10 października każdego roku.
7. W skład Komisji wchodzą:
- Zastępca Prezydenta Miasta, jako jej przewodniczący,
- Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
- Naczelnik Wydziału Oświaty lub Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty,
- Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej,
- Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu Rady Miejskiej,
- trzech doradców metodycznych, w tym doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego,
- pracownik Wydziału Oświaty jako protokolant bez prawa głosu.
8. Posiedzenie odbywa się przy obecności co najmniej 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wnioskami, oceniają każdą kandydaturę. Stypendium otrzymuje kandydat, który w wyniku głosowania jawnego otrzymał akceptację Komisji bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyborze kandydata do stypendium decyduje głos Przewodniczącego. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie protokołu.
9. Listę kandydatów do stypendium oraz propozycję wysokości stypendium Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta.
10. Prezydent Miasta zatwierdza listę stypendystów wraz z przyznaną kwotą stypendium.
11. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna, przy czym nie jest ona decyzją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i nie przysługuje od niej odwołanie.
12.  Lista stypendystów zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
13. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych miasta, przy czym liczba stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.  
Wysokość środków finansowych, ściśle określona w uchwale budżetowej miasta na dany rok budżetowy jest wiążąca dla Komisji Stypendialnej  rozpatrującej wnioski kandydatów.
14. Uczeń lub student może otrzymać za te same osiągnięcia  tylko jedno stypendium ze środków budżetowych miasta  w danym roku szkolnym lub akademickim.

I. Warunki i zasady zgłaszania uczniów - kandydatów do stypendium

1.Stypendium przyznawane jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie będący absolwentami:
a) klas IV - VIII szkół podstawowych,
b) klas II-III gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych,
c) klas I-II branżowych szkół I stopnia i oddziałów klas II zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w szkołach I stopnia,
d)wszystkich klas szkół kończących się maturą z zastrzeżeniem pkt.2

2. Absolwenci szkół kończących się maturą mogą ubiegać się o przyznanie      stypendium pod warunkiem podjęcia studiów wyższych, o których mowa w pkt. II ppkt. 1 - Warunki i  zasady zgłaszania studentów - kandydatów do stypendium.

3. Stypendium może być przyznane uczniom legitymującym się średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej co  najmniej 5,0, którzy ponadto są:
a) finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co  
najmniej wojewódzkim, lub
b) finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, lub
c) finalistami zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

4. Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:
- działalność kandydata w środowisku szkolnym,
- współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
- niepełnosprawność.

5. W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym  średnia ocen w klasyfikacji końcoworocznej  może być niższa niż 5,0, jednak nie niższa niż 4,0.

6. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:
a) rady pedagogiczne szkół i placówek,
b) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
c) rodzice (prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich.
Wnioskodawcą może być także pełnoletni kandydat.


II. Warunki i zasady zgłaszania studentów - kandydatów do stypendium

1. Stypendium przyznawane jest studentom zamieszkałym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, studiującym w trybie stacjonarnym na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych, po ukończeniu których student otrzymuje tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.
2. O ostatnie stypendium student może się ubiegać w roku kalendarzowym, w którym kończy 24 lata, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Stypendium nie przysługuje za ostatni rok studiów, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uczelni publicznych i niepublicznych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia.
5. Stypendium może być przyznane studentom legitymującym się średnią ocen w ostatnim roku akademickim co najmniej:
- 4,5 przy 5-stopniowej skali ocen,
- 4,7 przy 5,5-stopniowej skali ocen,
- 5,0 przy 6-stopniowej skali ocen,
a ponadto spełniającym przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiadającym osiągnięcia naukowe - dyplomy, nagrody, wyróżnienia,
b) wykazującym się aktywnością naukową, za którą uważa się w szczególności:
- pracę naukową (praca w kole naukowym, udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni, współpraca naukowo - badawcza z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, opracowania, referaty, udział w seminariach i konferencjach naukowych),
- realizację studiów wg indywidualnego programu, studia równoległe na II kierunku, kursy, praktyki i inne formy kształcenia.
6. Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:
-   działalność kandydata w środowisku studenckim,
-   aktywność kulturalna i sportowa,
-   współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność  
   w wolontariacie,
-   niepełnosprawność.
7. W przypadku  szczególnie  wybitnych  osiągnięć  studenta na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia ocen w roku akademickim może być niższa niż wskazana w pkt 5, jednak nie niższa niż:
     - 4,0 przy 5 -stopniowej skali ocen,
     - 4,2 przy 5,5-stopniowej skali ocen,
     - 4,5 przy 6 -stopniowej skali ocen.
8. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:
a) rektorzy lub  dziekani  wyższych uczelni,
b) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych.
Wnioskodawcą może być także kandydat.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl
Pliki

Osoba odpowiedzialnaElżbieta Gęca
Data utworzenia27 stycznia 2016
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia27 sierpnia 2003

    Data ost. zmiany: 13 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38518198 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony