Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zarządzanie drogami i ruchem drogowym Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Roszczenie odszkodowawcze z tytułu zdarzenia komunikacyjnego

Opis
Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017.1257 z późn. zmianami), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.2222 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017.459 z późn. zm.) Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD 30/03 do nr WKD 51/17 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
pokój 319, III piętro
Informacja
 
Tel: 32/295 69 79
fax: (032) 295 96 76
e-mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl
e-mail: pzmuda@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa w godz. 7.30- 15.30
Czwartek w godzinach 7.30-18.00
Piątek w godzinach 7.30-13.00
 
Numery polis i terminy obowiązywania
Polisa OC-F nr 001145
Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od 04.12.2015r. do 04.09.2016r.
Polisa OC-F nr 007227
Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od 05.09.2016r. do 23.03.2017r.
Seria K nr 35000600
Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od dnia 24.03.2017r. do dnia 25.05.2018r.
Ubezpieczyciel
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa ul. Noakowskiego 22
Ubezpieczający
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL. S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 74
Ubezpieczony
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL. S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 74
Instytucja prowadząca sprawę
Szkodę komunikacyjną (za wyjątkiem zdarzenia z dziką zwierzyną) można zgłosić bezpośrednio w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group pod nr telefonu 22/212-20-12 lub poprzez stronę internetową: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa,
ul. Graniczna 21; 41-300 Dąbrowa Górnicza pokój. nr 319 III piętro.
Wymagane dokumenty
1.Notatka urzędowa Policji spisana na miejscu zdarzenia drogowego.
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.Oryginały oświadczeń świadków, zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia.
4.Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujące dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.
5.Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
6.Inne dokumenty, wg własnego uznania (np. zdjęcia stanu technicznego nawierzchni drogi/ chodnika, udokumentowanie zakresu szkody i poniesionych kosztów).
Załączniki
1. Druk zgłoszenia szkody.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenie o wypłacie odszkodowania.

Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa- pokój nr 319.
Opłaty
* skarbowe:  brak
* pozostałe: za przedłożone pełnomocnictwo: 17 zł
Termin załatwienia sprawy
Do 60 dni od daty złożenia przez stronę kompletu dokumentów.
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko (regał przy głównym wejściu do UM – stanowisko nr 5A lub nr 13).
Tryb odwoławczy
nie dotyczy. Wszelkie spory rozpatrywane są na drodze cywilnego postępowania sądowego
Uwagi
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
2. Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach, zawiadamia  się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Informacje dodatkowe
1. Roszczenia odszkodowawcze winny być zgłoszone bezpośrednio do sprawcy szkody.
2. Udowodnienie winy sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017.459 z późn. zm.)
3. Procedura dotyczy dróg publicznych oraz innych terenów gminy Dąbrowa Górnicza będących w zarządzie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
4. Szkodę komunikacyjną (za wyjątkiem kolizji z dziką zwierzyną) można zgłosić bezpośrednio w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group pod nr telefonu 22/212-20-12 lub poprzez stronę internetową: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21; 41-300 Dąbrowa Górnicze bądź przesyła je za pośrednictwem poczty (z wykluczeniem poczty elektronicznej). Wymagane załączniki stanowiące podstawę do rozpatrzenia roszczeń należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia szkody. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, poszkodowany zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych może nastąpić po przedłożeniu kompletu dokumentacji. Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.
5. Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wówczas, gdy winę za szkodę ponosi gmina Dąbrowa Górnicza, a także spełnione zostaną pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sytuacjach określonych m.in. przepisami art. 429 (Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności., oraz art. 652 (Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017.459 z późn. zm.)
7. W przypadku zgłoszenia szkody w imieniu poszkodowanego przez osobę nie będącą poszkodowanym, zgłaszający winien przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania poszkodowanego. Zgłoszenie podpisuje zgłaszający w sposób czytelny z podaniem swojego imienia i nazwiska, przy czym na formularzu zgłoszenia szkody umieszcza dane osoby poszkodowanej uprawnionej do odbioru odszkodowania (w przypadku pojazdu są to dane właściciela użytkownika pojazdu, a w sytuacji zakupu/zbyciu pojazdu, który nie został jeszcze przerejestrowany na nowego właściciela należy dołączyć dodatkowo umowę kupna- sprzedaży pojazdu).
Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2.  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu roszczenia odszkodowawczego z tytułu zdarzenia komunikacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit.c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
przeprowadzenia pełnej procedury odszkodowawczej lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej
zakłada prawo do:
dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami
RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia porozumienia/ ugody. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać porozumienia/ ugody.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa - pokój nr 319 (p. III)
Tel. (32) 295 69 79
Pliki

Osoba odpowiedzialnaArkadiusz Grządziel
Data utworzenia15 września 2015
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia5 września 2014

    Data ost. zmiany: 15 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38516712 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony