Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zarządzanie drogami i ruchem drogowym Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Projekt stałej/czasowej organizacji ruchu

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 784) w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późn.. zm.); Ustawa z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2222 z późń. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. Poz. 1264); ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD 30/03 do nr WKD 51/17 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
pokój 316, III piętro
Informacja
Tel: (32) 295 67 89, (32) 295 68 62
fax: (32) 295 96 76
e-mail: kserafinski@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa w godz. 7.30- 15.30
Czwartek w godzinach 7.30-18.00
Piątek w godzinach 7.30-13.00
Wymagane dokumenty
* 3 egzemplarze projektu zmiany organizacji ruchu (w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych)
* 2 egzemplarze projektu zmiany organizacji ruchu (w przypadku dróg gminnych).
zawierającego:
A) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
B) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1 : 2000 lub szkic bez skali,
C) Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
D) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
E) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
F) Termin wprowadzenia; a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia stanu poprzedniego,

Do projektu powinny być dołączone opinie:
A) komendanta miejskiego Policji – w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Załączniki
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej/ czasowej  organizacji ruchu /DRUK NR 37/
2. Projekt organizacji ruchu  
- 3 egz. (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)
- 2 egz. (drogi gminne)

Istnieje możliwość pobrania wymaganego załącznika na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załącznik do pobrania przy Biurze Obsługi Interesanta (regał przy głównym wejściu do UM – stanowisko nr 13 lub nr 19) oraz w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w pokoju nr 319 (III piętro).
Opłaty
bez opłat
Termin załatwienia sprawy
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.                  

UWAGI:
zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu;
wniosek należy składać na co najmniej miesiąc przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego.
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko (regał przy głównym wejściu do UM – stanowisko nr 5A lub nr 13).
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Uwagi
Projekt organizacji ruchu wraz z wymaganą opinią Policji należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. Organ zarządzający ruchem rozpatrzy wniosek w terminie do 30 dni w przypadku, gdy złożona dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne (kompletny wniosek wraz z załącznikami).
W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2.  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu zatwierdzenia projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na podstawie art. 6 ust.1 lit.c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej
zakłada prawo do:
dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa - pokój nr 319 (p. III)
Tel. (32)295 67 89
Pliki

Osoba odpowiedzialnaArkadiusz Grządziel
Data utworzenia15 września 2015
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia5 września 2014

    Data ost. zmiany: 15 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38516662 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony