Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
ZASADY STANOWIENIA AKTÓW PRAWNYCH

Opis
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.)

Sposoby stanowienia aktów prawnych
Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1)wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2)organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3)zasad zarządu mieniem gminy,
4)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały rady miejskiej i zarządzenia prezydenta miasta.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwa komórka organizacyjna, a za jego redakcję odpowiada kierownik komórki organizacyjnej. Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekty winny zawierać kartę uzgodnień według wzorów przyjętych w regulaminie organizacyjnym urzędu miejskiego (Załącznik nr 7 dla projektów uchwał rady miejskiej i Załącznik nr 7.1 dla projektów zarządzeń prezydenta miasta) z właściwymi komórkami oraganizacyjnymi Urzędu lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z sekretarzem miasta, radcą prawnym i skarbnikiem miasta jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.
Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie wyjaśniajace celowość lub potrzebę jego wydania.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) prezydent miasta,
2) komisje rady miejskiej,
3) radni w liczbie co najmniej 3 osób,
4) kluby radnych.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji prezydentowi miasta lub do podjęcia radzie miejskiej.
Przed podjęciem uchwały przewodniczący rady miejskiej kieruje projekt do zaopiniowania do właściwych merytorycznie komisji rady miejskiej.
Projekty aktów prawnych opracowywane są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).

Podjęte przez radę miejską uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał rady miejskiej prowadzonym przez Biuro Rady Miejskiej. Komplet egzemplarzy podjętych uchwał rady miejskiej w terminie 7 dni przekazywany jest Wojewodzie Śląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Podpisane przez prezydenta miasta zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prezydenta miasta prowadzonym przez Referat Organizacyjny.
Podjęte akty prawne Referat Organizacyjny przekazuje do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym urzędu miejskiego i miejskim jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1523.).

Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) w siedzibie urzędu lub poprzez stronę internetową BIP Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) od 1 stycznia 2010 r. na stronach BIP urzędu miejskiego udostępnia się do powszechnego wglądu także Dzienniki Ustaw i Monitor Polski (aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać odpowiednią zakładkę z menu po lewej stronie).
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38062324 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony