Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 68 52, 32 295 68 55, 32 262 44 10
Fax
32 295 68 52, 32 262 44 46
e-mail
   
 
Godziny pracy
poniedziałek: środa 7.30- 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Naczelnik
tel. 32 295 67 84
pok. 126a I piętro
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierownik Lidia Kolasa
tel. 32 295 67 83
pok. 106 I piętro
Pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Łukasz Niewiadomy         Daniel Ujdak
tel. 32 295 96 94          tel. 32 295 96 94

Mirosław Stelmaszyński    
tel. 32 295 69 65           tel. 32 295 96 50

pok. 106 I piętro
Zadania Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
1. Planowanie środków finansowych i nadzór nad ich wykorzystaniem w zakresie remontów i napraw pojazdów samochodowych, urządzeń silnikowych; prowadzenie rejestru opłat i składek, ubezpieczeń, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, płac kierowców, badań psychotechnicznych, okresowych i innych. 2. Zapewnienie OSP korzystania z pomieszczeń, środków łączności, sprzętu pożarniczego i urządzeń oraz pokrywanie kosztów związanych z ich zakupem i eksploatacją.
3. Prowadzenie ewidencji składu osobowego, mienia i majątku jednostek OSP na podstawie otrzymanych informacji z jednostek.
4. Planowanie remontów, napraw i inwestycji strażnic i sprzętu – przekazywanie planów do odpowiedzialnych za realizację wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Inwestycji Miejskich, Biuro Funduszy i Projektów Unijnych).
5. Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Oddziałem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Dąbrowie Górniczej w zakresieszkolenia, ćwiczeń, zawodów, turniejów, utrzymania w gotowości bojowej OSP i działalności statutowej.
6. Planowanie środków finansowych na cele związane z bezpieczeństwem, ochroną ludności. Nadzór nad wykorzystaniem środków. Wykonywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, sprawozdawczości księgowej.
7. Współpraca z organami administracji rządowej, administracji zespolonej, organizacjami społecznymi i porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
8. Inicjowanie i uzgadnianie wspólnych działań Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą wystąpić na terenie gminy.
9. Organizowanie działań edukacyjno-informacyjnych zwiększających świadomość ludności odnośnie zagrożeń, zasad ich unikania oraz sposobów postępowania w trakcie ich trwania.
10. Monitorowanie, planowanie, reagowanie i współdziałanie przy usuwaniu skutków zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami natury i nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.
11. Organizowanie współpracy międzypowiatowej w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu wykraczającego poza granice miasta.
12. Koordynacja działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
13. Współpraca w opracowaniu procedur z zakresu przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym.
14. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Planowanie i organizowanie szkolenia oraz ćwiczeń i treningów dla potrzeb funkcjonowania systemu. Utrzymywanie w gotowości do działania tego systemu w ramach SWO.
15. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w pochówku zmarłych w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym lub w stanie klęski żywiołowej.
16. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności, do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych.
17. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.
18. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
19. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony ludności oraz współdziałanie ze środkami masowej informacji, organizowanie konkursów, turniejów, eliminacji i zawodów popularyzujących zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
20. Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków udzielania i odbioru pomocy humanitarnej przeznaczonej dla poszkodowanej ludności.
21. Kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach społecznych.
22. Integrowanie sił OC, służb inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
23. Planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie tworzenia oraz przygotowania do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej na terenie miasta.
24. Opracowanie miejskiego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie opracowania planów w zakładach pracy, instytucjach i podmiotach gospodarczych.
25. Prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej. Konserwacja sprzętu, przechowywanie, obsługa, legalizacja przyrządów dozymetrycznych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i dokumentacji magazynowej dla potrzeb księgowości analitycznej.
26. Planowanie świadczeń rzeczowych - środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz osobistych na rzecz ochrony ludności i potrzeby JOOC.
27. Opracowywanie i aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
28. Opracowywanie planów i programów gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy oraz procedur gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
29. Opracowywanie powiatowego planu reagowania kryzysowego oraz procedur w zakresie gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego.
30. Wspomaganie logistyczne jednostek prowadzących akcję ratowniczą.
31. Uczestniczenie w spotkaniach, opracowywanie działań, planów dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
32. Udział w przedsięwzięciach odbudowy i przywracania stanu pierwotnego po ustąpieniu zagrożeń. Szacowanie strat, wnioskowanie o odszkodowania.
33. Realizacja zadań w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, zgodnie z ustawą.
34. Współpraca przy opracowywaniu planów zabezpieczenia medycznego na wypadek wystąpienia masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności.
35. Opracowywanie prognoz zagrożeń zgodnie z normą ATP- 45b, udział w treningach.
36. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
37. Zbieranie informacji i sporządzanie meldunków dobowych dotyczących drożności ciągów komunikacyjnych, ciągłości dostaw mediów, funkcjonowania służb komunalnych, funkcjonowania służby zdrowia, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w mieście. Składanie meldunków do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody o sytuacjach nadzwyczajnych.
38. Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym podmiotom.
39. Przyjmowanie komunikatów meteorologicznych i ostrzeżeń o zagrożeniu oraz przekazywanie ich odpowiednim służbom, podmiotom, instytucjom.
40. Współpraca w realizacji planu „Akcji Zima” zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
41. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla poszkodowanej ludności.
42. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozstrzyganie konkursów o udzielenie dotacji, przekazywanie i rozliczanie dotacji w zakresie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ludności.
43. Organizacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.
44. Planowanie, organizacja, ewidencja i sprawozdawczość dotycząca szkoleń z zakresu ochrony ludności, powszechnej samoobrony i szkoleń formacji OC na terenie miasta.
45. Organizacja konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących bezpieczeństwa, działalności służb ratowniczych.
46. Przygotowywanie dokumentacji pozwalającej na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
47. Realizacja zadań wynikających z Planu ratowniczego lądowiska.
Referat Spraw Obronnych i BHP
Z-ca Naczelnika, Kierownik Renata Sikorska
tel. (32) 295 68 53
pok. 126 I piętro
Pracownicy Referatu Spraw Obronnych i BHP
Krzysztof Buchacz
tel. (32) 295 67 95
pok. 126 I piętro

Jerzy Naja                 Michał Król
tel. (32) 295 68 55     tel. (32) 295 68 52
pok. 105 I piętro
Zadania Referatu Spraw Obronnych i BHP
1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania powiatu i gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. Stała aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Dąbrowy Górniczej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny” wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych.
3. Zorganizowanie doręczania i doręczanie w trybie akcji kurierskiej dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej, szkolenie kurierów, organizowanie i prowadzenie treningów akcji kurierskiej, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Będzinie.
5. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej.
6. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną – gromadzenie danych statystycznych oraz udostępnianie ich właściwym organom.
7. Przygotowanie HNS (Host Nation Support) – wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium miasta.
8. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta oraz zadań ochronnych realizowanych w czasie pokoju.
9. Przygotowywanie i utrzymywanie głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta w stanie gotowości technicznej i eksploatacyjnej.
10. Prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru. Organizacja treningów stałego dyżuru.
11. Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów, przygotowanie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności.
12. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
13. Nadzór nad aktualizacją dokumentacji planowanych działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Dąbrowy Górniczej.
14. -
15. Aktualizacja „Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Dąbrowa Górnicza na potrzeby obronne państwa”.
16. Nadzór nad przygotowywaniem Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
17. Planowanie i realizowanie kontroli wykonania zadań obronnych oraz wybranych zagadnień obrony cywilnej będących w zakresie referatu w macierzystym Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych miasta, podmiotach gospodarczych i instytucjach na terenie miasta. Przeprowadzanie oględzin infrastruktury i sprzętu w tym zakresie.
18. Przeprowadzanie oględzin sprzętu, na który nałożono świadczenia rzeczowe, wspólnie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień.
19. Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
20. Organizacja miejskich ćwiczeń obronnych.
21. Opracowywanie planów i organizacja szkoleń w dziedzinie obronności oraz nadzorowanie tych szkoleń.
22. Współpraca ze środowiskiem kombatanckim i sybirackim z terenu miasta w zakresie bieżącej działalności i organizacji imprez okolicznościowych.
23. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta w zakresie spraw obronnych, przeprowadzanie konkursów na dotacje w tym zakresie. Sprawdzanie celowości dotacji.
24. Organizacja zawodów strzeleckich i sprawnościowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych („O Srebrne Muszkiety”, „Sprawni jak żołnierze”).
25. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Będzinie, Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej w zakresie popularyzacji zadań obronnych.
26. Planowanie i bieżące wydatkowanie środków na zadania związane ze sprawami obronnymi.
27. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim oraz w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, innych jednostkach budżetowych miasta oraz instytucjach kultury i samorządowych zakładach budżetowych.
28. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i uchybieniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
29. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
30. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
31. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
32. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
33. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych, opracowywanie wniosków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz sporządzanie sprawozdań z wypadków do GUS.
34. Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
35. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
36. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Organizowanie i prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich dla pracowników UM.
37. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobu ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
38. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie mającym na celu przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i poprawy warunków pracy.
39. Opracowywanie projektu środków finansowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu Miejskiego oraz przekazywanie go do Wydziału Administracyjnego - celem wprowadzania do budżetu miasta.
40. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności administracyjnej Centrum Zarządzania Kryzysowego.
41. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami.
42. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego, wystawianie i wysyłanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w zakresie nałożonych mandatów karnych".
43. Windykacja należności z tytułu nałożonych mandatów karnych.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38125803 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony