Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rzeczy znalezione Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-07
Rzeczy znalezione
Wydział Administracyjny - Referat Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Administracyjny - Referat Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, pokój 403, tel. (32) 295 - 69 - 60, e-mail: rzeczy znalezione@dabrowa-gornicza.pl
Czynne: poniedziałek, wtorek, środa: od godz. 7.30 do 15.30,
       czwartek: od godz. 7.30 do 18.00,
       piątek: od godz. 7.30 do 13.00.

Opłaty
Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów poniesionych przez Urząd, związanych z przechowywaniem rzeczy oraz utrzymaniem w należytym stanie i poszukiwaniem osób uprawnionych do jej odbioru.

Termin i sposób załatwienia:
Kto znalazł rzecz znalezioną i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Biuro przyjmuje rzeczy za wyjątkiem:
- rzeczy które nie przedstawiają żadnej wartości,
- rzeczy które zostały znalezione w budynku publicznymlub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego. Znalazca obowiązany jest w tych przypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarzadcy środka transportu publicznego,
- sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura i przechowywanie w nim nie jest możliwe.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że  est to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz z wyjątkiem pieniędzy.  
Biuro Rzeczy Znalezionych podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia go o odnalezieniu rzeczy (wykaz depozytów - w pliku do pobrania).
Biuro przyjmuje również zawiadomienia o poszukiwaniu rzeczy zagubionych (druk formularza w plikach do pobrania).
Rzeczy znalezione przyjmowane są do Biura na podstawie protokołu, a znalazca otrzymuje poświadczenie znalezienia rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2018r., poz. 1025, z późn. zm.),
- Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity z 2015r., poz. 397 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).  
Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.          
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu do jakiego zostały podane, tj. realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r.(Dz. U. z dnia 20 marca  2015r., poz. 397 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1025, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38869375 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony